Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için ön lisans programlarında en az 120, lisans programlarında en az 240 AKTS kredisi almış olması gereklidir.

Diploma ve diploma eki

MADDE 39 – (1) Diploma ve diploma eki verilmesi için Siirt Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge doğrultusunda işlem tesis edilir.

Disiplin işleri

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41 – (1) Tebligat; öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır. Ancak Üniversiteye bildirilen adresin eksik veya yanlış olması halinde MERNİS’teki adresi tebligat adresi olarak kabul edilir. Adrese yapılmış tebligat öğrenciye yapılmış sayılır.

(2) Öğrenciler, ilgili birim ve Üniversitenin resmi internet sitesinde yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Arş. Gör. MEHMET SOLAK
Güncelleme : 21.06.2022 19:11:52