Tanıtım

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

Tarımsal üretimin gerçekleşmesi için sadece toprak, su ve hava gibi etmenlerin bir arada olması yeterli olmamakta, bunlarla beraber bitki ve hayvanlarla olan ortak yapılanma en önemli unsurlar olarak görülmektedir. Bu nedenle, tarımsal üretimde canlıların içerisinde bulundukları çevrenin; bütün biyolojik unsurları sistemli ve uyumlu bir şekilde değerlendirilmeli, birbirleriyle olan etkileşimleri birlikte incelenmelidir. Kısacası; Biyosistem mühendisliği, mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir. Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve insan tarafından gerçekleştirilmiş sistemlerin analizi, tasarımı ve değerlendirilmesiyle uğraşır. Biyosistem mühendisi, biyolojik tabanlı sistemler üzerine eğitim görür ve bu eğitim ekipmanlar (alet ve makineler), malzemeler, süreçler ve insan boyutu üzerine kuruludur. Bu nedenle Biyosistem Mühendisliği, mühendislik bilim ve tasarımının çevre, biyoloji ve diğer tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplini olarak ta tanımlanmaktadır. 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNİN TEMEL AMACI

Fakültemiz Biyosistem Mühendisliği bölümü, öğrencilerimizin tam donanımlı, çağın gerektirdiği mühendislik bilgi ve becerisine sahip, eleştiren, tasarlayan ve üreten birer Biyosistem mühendisi olmasını amaçlamaktadır. Böylece, belirtilen alanlarda kamu ve özel sektörde eksikliği bilinen donanımlı mühendislerin yetişmesiyle, ülkemiz bu alandaki ihtiyaç duyduğu gelişmişlik ve tarımsal kalkınma düzeyini yakalayabilecektir.

Bu amaçla; Biyosistem Mühendisliği bölümü, tarımsal ve doğal ekosistemlerde arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, farklı ekosistemlere uyumlu kırsal amaçlı yapılar ve tarım makinalarının tasarımı ve üretimi, tarımda yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerjinin korunumu konularında çalışmaktadır. Ayrıca, ileri teknoloji gerektiren hassas tarım uygulamaları, kırsal alanda yer alan ve tarımsal üretimde vazgeçilmez unsurlar olan seralar, arazi yolları, tüneller, sulama ve drenaj sistemleri, su alma, toplama ve iletim yapıları, tarımsal ürünlerin hasat ve hasat sonrası dönemlerinde kullanılan teknolojileri bir mühendislik disiplini ve sistem yaklaşımı içerisinde yürütmektedir. Bununla birlikte temel mühendislik kavramları, çevre odaklı tarım kavramının geliştirilmesi, mühendislik bilgi ve teknolojilerinin tarımsal üretim ile entegre edilmesi ve hedef kitlenin faydasına sunulması, üretim ve işleme teknikleri ve daha birçok konuda bilgi ve beceriler kazanacaklardır.

Mezun Olan Mühendislerde;

 1. Öğrencilerin, yeterli oranda matematik, temel mühendislik ve ilgili konularında güçlü altyapıya dayalı olarak bu bilgilerini alanlarında kullanabilme,
 2. Gelişen Bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak, kazanımlarını faydaya dönüştürebilme,
 3. Biyosistem Mühendisliğinin temel sorumluluğunu taşıyabilen, misyonunu, vizyonunu ve heyecanını asla kaybetmeyen,
 4. Disiplinler arası çalışma, dayanışma, ortak kazanımlar elde edebilme ve kullanabilen,
 5. Uygulamalı çalışmalarla tasarım becerisi ve deneyimini kazanabilen,
 6. Değişik konularda seminerler hazırlatılarak, bilgiye ulaşma, projeleme, değerlendirme, raporlama ve sunum becerilerini kazandırmak üzere ödevlendirme yoluyla yazılı ve sözlü sunum tekniklerinin kullanabilen,
 7. Gerek ziraat ve gerekse ilgili mühendislik konularında analitik düşünebilen, gerekli teknik ile donanımları etkin ve verimli kullanabilen,
 8. Karşılaşılan sorunlar karşısında çabuk ve pratik çözümler üretebilen,
 9. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve düşünsel yetilerini kullanarak tasarlayabilen,
 10. Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olan,
 11. Yaşam boyu eğitim ve öğrenimin gerekliliğine inanan, kendini yenileyebilen, gelişmeleri yakından izleyebilen ve bunlar hakkında yorum ve gerektiğinde kritik yapabilen,
 12. Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen,
 13. Konular arasında kolay ilişkiler kurarak, yeni fikirler sunabilen ve yeni çözümler üretebilen,
 14. Bilgi ve becerilerini değişen teknolojik gelişme ve koşullara göre yenileyebilen, mühendislerin yetiştirilebilmesi, başarının bir ölçütü olarak kabul edilecektir.

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLERİNİN İŞ OLANAKLARI

Dünyada ve Türkiye’de nüfus ve gelir artışlarına bağlı olarak bitkisel ve hayvansal ürünlere olan ihtiyacın sürekli arttığı ve yeni tarımsal faaliyetlerin ortaya çıktığı göz önünde tutulduğunda, Ziraat Mühendisliği mesleğinin gittikçe önem kazanacağı ve bu meslek mensuplarına olan gereksinimin her geçen yıl artacağı düşünülmektedir.

Biyosistem Mühendisleri;

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı birimlerde;
 • Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
 • Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
 • Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Araştırma Enstitüleri, Üretim istasyonları, Zirai Karantina Müdürlükleri, Gümrük Kontrol Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışabilmektedir.
 • Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri,Bunların yanı sıra, diğer ilgili Bakanlıklara ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Belediyeler
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi, DAP Kalkınma İdaresi,
 • Devlet İstatistik Enstitüsü,
 • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 • Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT),
 • TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, gibi kuruluşlarda da görevalabilmektedir.

            Ayrıca, Biyosistem Mühendisleri özel sektörde de iş bulabilmektedir;Tarımsal inşaat, sulama, arazi toplulaştırma, sera ve örtü sistemleri, Tarımsal yapılarla ilgili müteahhitlik firmaları, Tarıma dayalı uluslararası şirketler, Tarımsal işletmelerde tarım makinelerine dayalı mekanizasyon uygulamaları alanlarında faaliyet gösteren özel sektörde çalışma olanağına sahip olabileceklerdir.

Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 7.05.2020 16:30:25