Projeler

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikaları; Araştırma stratejisi ve hedefler,

 1. Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak,
 2. Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 3. Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,
 4. Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak,
 5. Danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek,
 6. Proje yönetimi süreçlerini izlemek,
 7. Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,
 8. Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak vb. yerine getirerek tüm akademik ve idari personele destek sunulmaktadır.
 9. Proje hazırlama eğitimler ve seminerler düzenleyerek bu konuda bilgi ve donanımlarının arttırılmasına katkı sunularak proje ofisinin verimliliği arttırılmaktadır.
  • 1.1.1. Ar-Ge politikası, Bölümüz, tarımsal üretimde bölge ihtiyaçlarına cevap arayan, yenilikçi ve sürdürülebilir bir AR-GE politikası benimsemektedir.
  • 1.1.2. Ar-Ge stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu), Bölümüz, tarımsal üretimde bölge ihtiyaçlarına cevap arayan, yenilikçi ve sürdürülebilir bir AR-GE politikası benimsemektedir.
  • 1.1.3. Araştırma fırsatları, Araştırma fırsatları öğretim üyelerimiz tarafından ilgili kurumların web sayfasından takip edilmektedir.
  • 1.1.4. Öncelikli alanlar, Bölümümüz olarak araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca paydaş görüşleri de öncelikli alanların belirlenmesinde dikkate alınır. Ulusal boyutta büyük projelere destek veren DPT, TÜBİTAK vb. kurumların açıklamış olduğu öncelikli alanlar devamlı takip edilip ülke menfaatleri doğrultusunda seçilen öncelikli alanlar doğrultusunda projeler üretmektedir.
  • 1.1.5. Ortak araştırma faaliyetleri, Bölgemizde yetiştirilen başlıca ürünler belirlenmekte ve paydaşlarımızla ortak projeler yapılmaktadır.
  • 1.1.6. Araştırma platformları, Bölümüz TÜBİTAK, TAGEM, AB, vb. proje kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak, kurumlar arası iş birliğini sağlamakta ve bu doğrultuda araştırmaların çıktılarını paydaşlarına ulaşacak şekilde izlemekte ve değerlendirmektedir.
  • 1.1.7. Etik değerler, Bölümümüz araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili hususlar üniversitemizce belirlenen kriterler doğrultusunda yürütülmektedir. Bölüm elemanları yaygın kullanılan ‘ithenticate’ programı marifetiyle bilimsel hırsızlık yapılıp yapılmadığını kontrol etmektedir.
  • 1.1.8. Araştırma çıktıları, Araştırmaların çıktıları (proje raporu) üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmektedir.
Arş. Gör. HALİS SEÇME
Güncelleme : 7.05.2020 16:38:05